banners2.gif
tools_title.png

수상작 갤러리

https://img.spectory.net/spectory/winner/kppif/famaily/2024/07/01/1990e206-bbc1-4239-8202-3869f9ad1fe0
한반도미래인구연구원

2024 다양한 가족의 재발견 영상 공모전

+ 4
https://img.spectory.net/spectory/winner/kppif/famaily/2024/07/01/1990e206-bbc1-4239-8202-3869f9ad1fe0
https://img.spectory.net/spectory/winner/kppif/famaily/2024/07/01/26571466-f087-4252-9287-3fa46c533b8b
https://img.spectory.net/spectory/winner/kppif/famaily/2024/07/01/e15d5430-35e8-4580-9c9c-0de9a62777e7
https://img.spectory.net/spectory/winner/kppif/famaily/2024/07/01/bd01f521-788e-4afd-8e5f-35c9ceea0273
https://img.spectory.net/spectory/winner/kppif/famaily/2024/07/01/ce58f22c-f290-4beb-99c3-e5cf38aed882
https://img.spectory.net/spectory/winner/drugsafe/video/2024/06/18/cae74c1f-261b-47e1-b977-a954e0333fbf
한국의약품안전관리원

2024년 한국의약품안전관리원 영상 공모전

+ 2
https://img.spectory.net/spectory/winner/drugsafe/video/2024/06/18/cae74c1f-261b-47e1-b977-a954e0333fbf
https://img.spectory.net/spectory/winner/drugsafe/video/2024/06/18/7dca8c27-4b9d-4f92-a38c-91c3fecb4a63
https://img.spectory.net/spectory/winner/drugsafe/video/2024/06/18/8d206761-0f21-49f3-a6aa-8fc724211c9f
https://img.spectory.net/spectory/winner/drugsafe/video/2024/06/18/f41c137d-5310-45b9-882d-609d855d3756
https://img.spectory.net/spectory/winner/drugsafe/video/2024/06/18/917211b3-3917-4c1b-8bb0-064a23ad18fc
https://img.spectory.net/spectory/winner/nie/encontest/2024/03/26/456bdd39-34eb-4e06-bb8a-ffaac441a775
국립생태원, 한택식물원

멸종위기 야생생물 상상그림 그리기대회

+ 16
https://img.spectory.net/spectory/winner/nie/encontest/2024/03/26/456bdd39-34eb-4e06-bb8a-ffaac441a775
https://img.spectory.net/spectory/winner/nie/encontest/2024/03/26/e00e828d-4f9e-497e-9381-19da3f9b5428
https://img.spectory.net/spectory/winner/nie/encontest/2024/03/26/cfe4e361-fbc8-4f81-b47b-eb50d17ccd07
https://img.spectory.net/spectory/winner/nie/encontest/2024/03/26/d6ef94e4-e3c5-4fcf-b4d6-0bcc33257748
https://img.spectory.net/spectory/winner/nie/encontest/2024/03/26/57156155-713f-4b69-8327-f344c7808b29
https://img.spectory.net/spectory/winner///2024/01/11/73a24fdb-babb-4661-86d6-dc513a195c63
대구광역시/대구문화예술진흥원

2023 대구 관광객 환대 한복 근무복 공모전

+ 5
https://img.spectory.net/spectory/winner///2024/01/11/73a24fdb-babb-4661-86d6-dc513a195c63
https://img.spectory.net/spectory/winner///2024/01/11/7fd59067-b7dd-46e4-81c6-09d2bc2c6c49
https://img.spectory.net/spectory/winner///2024/01/11/8ee6f350-0efe-42f3-9068-b63b123577bf
https://img.spectory.net/spectory/winner///2024/01/11/18ac8c6a-c541-46d3-833b-d598e1692d3e
https://img.spectory.net/spectory/winner///2024/01/11/8a2dc421-384d-4b3a-b546-2e2989f7fe7b
https://img.spectory.net/spectory/winner///2023/11/21/0886cadd-98e9-4749-8fc3-1d5b5a300f81
외교부

2023 한-메콩 영상 공모전

+ 1
https://img.spectory.net/spectory/winner///2023/11/21/0886cadd-98e9-4749-8fc3-1d5b5a300f81
https://img.spectory.net/spectory/winner///2023/11/21/07146681-88ca-45cf-9d23-3f5bcce52508
https://img.spectory.net/spectory/winner///2023/11/21/22075607-2898-4f01-9937-e0e33176107c
https://img.spectory.net/spectory/winner///2023/11/21/f7c8b9ba-70a1-4f29-99f2-7661d0c8d7b0
https://img.spectory.net/spectory/winner///2023/11/21/183d52f4-8e7a-416b-9696-5bc74010b1ae
https://img.spectory.net/spectory/winner/epis/farmfilm/2023/11/15/533db88a-f841-457f-9d4f-13437b3a1a7b
농림수산식품교육문화정보원

제5회 팜(Farm)터지고 펀(Fun)한 농업·농촌 영상 공모전

+ 13
https://img.spectory.net/spectory/winner/epis/farmfilm/2023/11/15/533db88a-f841-457f-9d4f-13437b3a1a7b
https://img.spectory.net/spectory/winner/epis/farmfilm/2023/11/15/43451d1a-db87-47b1-afb3-eca0058e6743
https://img.spectory.net/spectory/winner/epis/farmfilm/2023/11/15/07dc4958-9b0b-462d-9eaa-067e453671c3
https://img.spectory.net/spectory/winner/epis/farmfilm/2023/11/15/6575101c-1dcc-4fec-bd69-ff1a3bfecc05
https://img.spectory.net/spectory/winner/epis/farmfilm/2023/11/15/651b94a1-09e0-4381-9451-f9832033427a
https://img.spectory.net/spectory/winner/navy/photo/2023/11/08/c5b9c83f-7db9-4893-bc8b-351161910c4b
해군

제27회 바다사진 공모전

+ 8
https://img.spectory.net/spectory/winner/navy/photo/2023/11/08/c5b9c83f-7db9-4893-bc8b-351161910c4b
https://img.spectory.net/spectory/winner/navy/photo/2023/11/08/0779f370-6ed5-434c-9bbf-3ee20128b20d
https://img.spectory.net/spectory/winner/navy/photo/2023/11/08/ea55c7a4-8816-40c6-9512-2bc3221bdc29
https://img.spectory.net/spectory/winner/navy/photo/2023/11/08/f9f30476-2835-4972-85ec-30298dcdb9d9
https://img.spectory.net/spectory/winner/navy/photo/2023/11/08/4738fda4-a601-441e-b55e-ae764bc97920
https://img.spectory.net/spectory/winner/korean/hangeul2023/2023/10/27/36616503-f97e-4b64-9758-ca557b584aba
문화체육관광부, 국립한글박물관

한글원천 아이디어 콘텐츠 공모전

+ 4
https://img.spectory.net/spectory/winner/korean/hangeul2023/2023/10/27/36616503-f97e-4b64-9758-ca557b584aba
https://img.spectory.net/spectory/winner/korean/hangeul2023/2023/10/27/e20e181d-d860-4875-89a4-e7eb0050681b
https://img.spectory.net/spectory/winner/korean/hangeul2023/2023/10/27/56412fea-93c6-4f3b-913d-36a59c926936
https://img.spectory.net/spectory/winner/korean/hangeul2023/2023/10/27/38a7bd77-0133-4e73-a5ea-96bf314826a4
https://img.spectory.net/spectory/winner/korean/hangeul2023/2023/10/27/85778cb2-5de7-4eeb-9904-4eb4bd0fe876
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/ucc/2023/10/25/ffa768db-657c-407b-9762-5a7428b05607
구미시, 구미상공회의소

내가 만드는 "LG숏폼·UCC 공모전"

+ 15
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/ucc/2023/10/25/ffa768db-657c-407b-9762-5a7428b05607
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/ucc/2023/10/25/db5a7004-e367-4878-b79d-b008730ec4cf
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/ucc/2023/10/25/3d33ba02-aa92-47db-a2ce-af2ebca55a34
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/ucc/2023/10/25/71fab11d-7fbd-4f0c-bc62-e163644d514e
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/ucc/2023/10/25/07ac505f-2a4f-4da1-aa3d-ade12e1b0d38
https://img.spectory.net/spectory/winner///2023/11/30/a3e7031b-2870-4ae6-9edd-4013c2d1c6e7
구미시, 구미상공회의소

갤럭시로 보는 세상, 포토 콘테스트

+ 93
https://img.spectory.net/spectory/winner///2023/11/30/a3e7031b-2870-4ae6-9edd-4013c2d1c6e7
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/photo/2023/10/25/04e0add4-018f-49c1-bda0-fe1e45256645
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/photo/2023/10/25/fac43419-6191-4d8a-b268-da888c4538a1
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/photo/2023/10/25/acc5c08e-f2a0-450d-82be-3dc74c1015c4
https://img.spectory.net/spectory/winner/gumi/photo/2023/10/25/7c4d1074-e0f2-4008-bda1-5b8c35cba5e7